مجتمع مس سرچشمه

این شرکت در مجتمع مس سرچشمه دارای فعالیتهای زیر بوده است.

• همکاری با شرکت فرآیند تدبیر در مهندسی پایه و تفضیلی اتوماسیون بخشهای مختلف مجتمع مس سرپشمه

• تامین و ساخت سیستمهای کنترل مشعل های کوره ( BMS ) مجتمع به سفارش تام ایران خودرو

logo