شرکت مهندسی و توسعه نفت

این شرکت در پروژه تکمیل مخازن استراتژیک گوره  شرکت مهندسی و توسعه نفت ( PٍEDEC ) فعالیت داشته است

 

logo