تولید

واحد توليد كار خود را از سال 1369 با بهره مندي از كارشناسان و تكنسين هاي فني و مجرب در زمينه هاي توليد تابلو هاي برق و PLC  ونصب و راه اندازي ابزار دقيق و بسته بندي منطبق بر اساس مدارك دريافتي از كارفرما و يا دفتر مهندسي به نحوي كه رضايت مشتري جلب شود آغاز كرد.

 
اقدامات اوليه قبل از شروع توليد انبوه
 
-تسهيل در امر نمونه سازي اوليه با نظارت دفتر مهندسي
-تست نمونه اوليه با نظارت دفتر مهندسي و اخذ تاييديه از دفتر مهندسي و صحه گذاري بر صحت عملكرد
-همكاري در As Built كردن مدارك در صورت نياز و اخذ تاييديه دفتر مهندسي.
-تفكيك و تقسيم فعاليت ها و تعيين ايستگاههاي كاري (Work Station) به قسمي كه فرايند توليد آسانتر و كنترل آن سهل الوصول تر باشد.
-زمان هر ايستگاه كاري براي فرايند مربوط به آن ايستگاه مشخص مي گردد.
-تهيه Plan پروژه توليد و اختصاص نيرو براي هر ايستگاه كاري پس از تهيه Plan چنانچه زمان انجام ساخت محصول با نياز مدير پروژه مغايرت داشت با اعلام زمان برآورد شده در Plan به مدير پروژه طرفين با مذاكره تمهيداتي را در جهت اتمام پروژه، با تصحيحPlan  توليد (از قبيل بكارگيري نيروي بيشتر، انجام اضافه كاري، خريد تجهيزات و ابزار كار بيشتر و. . . ) در نظر مي گيرند و Plan جديد اساس فعاليت كارگاه خواهد شد.
-به افراد در هر ايستگاه در صورت نياز به صورت On Job Training آموزش داده خواهد شد.

توليد انبوه
 
پس ازتاييد نمونه اوليه و صدور مجوز توليد انبوه توسط دفتر مهندسي توليد انبوه شروع و كنترل هاي زير انجام خواهد پذيرفت.
 
كنترل توليد
 
بر اساس برنامه توليد و بنا به نوع پروژه و بصلاحديد سرپرست توليد در دوره هاي تناوبي تعريف شده ميزان محصول نهايي يا زير مجموعه محصول مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. فرمهاي داخل كارگاهي توسط سرپرست كارگاه تهيه و به جريان مي افتد. اطلاعات بدست آمده از فرمهاي درون كارگاهي توسط سرپرست توليد بررسي و نتايج حاصله به مدير مافوق اعلام مي شود.
 
كنترل كيفي حين توليد
 
مسئول كنترل كيفي در موارد زير اقدامات لازم را انجام مي دهد. بر اساس "شيوه نامه كنترل هاي حين فرايند توليد"اقدام به كنترل هاي لازم و عكس العمل هاي مناسب موجود در شيوه نامه مي نمايد. 
 
اعلام ميزان توليد به مدير پروژه
 
 سرپرست توليد در دوره هاي تناوبي كه تناوب آن طي نامه اي به تاييد مدير پروژه رسيده است ميزان محصول توليد شده در هر دوره را مشخص و جهت مدير پروژه و مسئول بسته بندي ارسال مي دارد.

بسته بندي

- مسئول بسته بندي روش بسته بندي را به بهترين نحو ممكن كه محصول را در حين حمل بطرف مشتري دچار مشكل ننمايد و كيفيت آن را حفظ نمايد، مشخص مي كند.
 
- مسئول بسته بندي نسبت به تهيه مواد مورد نياز بسته بندي اقدام مي نمايد.
 
-با هماهنگي سرپرست توليد، پرسنل كارگاه نسبت به انجام بسته بندي اقدام و مسئول بسته بندي شخصاً نظارت بر حسن انجام كار را بعهده داشته و از كيفيت بسته بندي مطمئن مي گردد.
 
 
 

 


کلیه حقوق برای شرکت صنعتی فارس اسکات محفوظ است / پیاده سازی از شرکت مهندسی نیل وی فارس