مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

هر پروژه در طول عمر خود با فرصت‌ها و ریسک‌هایی روبه‌رو می‌شود. ریسک‌ها عوامل خطرسازی هستند که می‌توانند در اجرای پروژه اختلال ایجاد کنند و باعث شکست آن شوند. برای جلوگیری از این خطرات احتمالی، مدیریت ریسک امری کاملا ضروری است. 

 

شرکت صنعتی فارس اسکات با 30سال سابقه در اجرای پروژه های صنعتی همواره با موضوع مدیریت ریسک در گیر بوده است و اقدامات این شرکت در این امر به شرح زیر است:

  1. شناسایی و ارزیابی انواع مخاطرات و ریسک در اجرای پروژه ها
  2. برگزاری جلسات برای آمادگی مقابله با مخاطرات و ریسک های پروژه با داشتن فرمهای استاندارد و پوشش کامل "اگر" "آنگاه" ها و "چه وقت"، "چرا"، "کجا" و "چگونه" ها که بصورت جزیی تر موارد را مورد بررسی قرار می دهد
  3. برنامه ریزی با طراحی و تدوین برنامه HSE PLAN  برای پروژه ها با توجه به شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ریسکها
  4. اداره کردن پروژه ها با اولویت دادن و جاری کردن HSE PLAN
  5. نظارت و گزارش دهی بر اجرای پروژه ها با توجه به میزان انطباق عملکرد ها با HSE PLAN

● در  HSE PLAN  نگرانی ها وظایف بصورت مشخص تعریف گردیده و با وجه به مخاطرات تجهیزات ایمنی و روشهای پیشگیرانه حوادث تعریف می گردد. بیمه مسئولیت مدنی پروژه ها نیز همواره با توجه HSE PLAN پروژه مورد بازنگری و در صورت لزوم با صدور الحاقیه تناسب بین بیمه ها و ریسکها ایجاد می گردد.

logo