مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

شرکت صنعتی فارس اسکات بعنوان مجری پروژه های صنعتی همواره با موضوع مدیریت ریسک در گیر بوده است و کلیات روش این شرکت در این امر به شرح زیر است.
مدیریت ریسک، عبارتست از: روشی کارآمد برای تعیین زمان مطلوب اقدام در شرایط مبهم و عدم اطمینان، توسط شناسایی، شناخت، ارزیابی، توجه و تفکر، اقدام کردن و گفتگو درباره نگرانی های مربوط به ریسک.

فرآیند مدیریت ریسک دارای پنج مرحله است

  1. شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ریسک در اجرای پروژه ها
  2. برگزاری جلسات برای روش مقابله با مخاطرات و ریسک های پروژه با داشتن فرمهای استاندارد و پوشش کامل "اگر" "آنگاه" ها و "چه وقت"، "چرا"، "کجا" و "چگونه" ها که بصورت جزیی تر موارد را مورد بررسی قرار می دهد
  3. برنامه ریزی با طراحی و تدوین برنامه HSE PLAN  برای پروژه ها  با توجه به شناسایی و ارزیابی مخاطرات و ریسکها
  4. اداره کردن پروژه ها با اولویت دادن و جاری کردن HSE PLAN
  5. نظارت و گزارش دهی بر اجرای پروژه ها با توجه به میزان انطباق عملکرد ها با HSE PLAN

● در  HSE PLAN  نگرانی ها وظایف بصورت مشخص تعریف گردیده و با وجه به مخاطرات تجهیزات ایمنی و روشهای پیشگیرانه حوادث تعریف می گردد. بیمه مسئولیت مدنی پروژه ها نیز همواره با توجه HSE PLAN پروژه مورد بازنگری و در صورت لزوم با صدور الحاقیه تناسب بین بیمه ها و ریسکها ایجاد می گردد.

logo