شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران ( IOOC ) از مهمترین مشتریان این شرکت است که بطور مستقیم و با واسطه پیمانکاران اصلی  موفق به ارائه خدمات مهمی به آن شرکت نایل آمده ایم. اهم پروژه های به شرح زیر است.

بازسازی برق و کنترل و ابزار دقیق تاسیسات خشکی فرآوری نفت خام جزیره سیری

بازسازی برق و کنترل و ابزار دقیق سکوهای نفتی نصر و ایلام  حوزه نفتی جزیره سیری

تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی پایانه بارگیری محصولات NGL سیری

آماده سازی سکوی مبارک برای صادرات گاز بعنوان پیمانکار فرعی

ارتقای نرم افزاری سیستمهای کنترل تاسیسات سکوهای گازی و نفتی سلمان

تامین راه اندازهای نرم هیتر های برقی تاسیسات سلمان گازی و ایلام جزیره سیری

ردیابی شناورهای در اختیار نفت فلات قاره ایران و نمایش online موقعیت شناورها در مناطق عملیاتی و دفتر تهران کارفرما

logo