شرکت سیمان فارس نو

این شرکت در کارخانه  سیمان فارس فیروزآباد (  FARS NOV CEMENT CO ) بعنوان پیمانکار فعالیتهای زیر را بر عهده داشته است:

• انجام مهندسی تفصیلی برق و کنترل و ابزار دقیق پروژه احداث خط تولید 3300 تنی جدید

• اجرای مناقصات خرید داخل تجهیزات پروژه احداث خط تولید 3300 تنی جدید

• نظارت عالیه و مقیم پروژه احداث خط تولید 3300 تنی جدید

logo