شرکت سیمان منددشتی

این شرکت در کارخانه  سیمان مند دشتی (  MOND DASHTI CEMENT CO ) بعنوان پیمانکار فعالیتهای زیر را بر عهده داشته است:

•  نصب تجهیزات برق و کنترل و ابزار دقیق و راه اندازي (سرد) ، بدون بار و با بار (گرم)

logo