شرکت پتروشیمی خارک

این شرکت به سفارش شرکت پتروشیمی خارک ( K.P.C  )  نسبت به تامین پکیج زیر اقدام نموده است.

• ساخت و تست و تحویل پکیج تولید هیپو کلریت سدیم با مشخصات زیر

- ظرفیت ماکزیمم 14 کیلو هیپوکلریت سدیم خالص در ساعت 

- رعایت کامل redundancy در سیستم

- کارکرد کاملا" اتوماتیک

- شستشوی پریودیک با آب و اسید بر اساس برنامه ریزی بصورت اتوماتیک

logo