شرکت پالایش نفت آبادان

این شرکت به سفارش شرکتهای سینا کنترل و عالی نام سیستمهای زیر را برای شرکت پالایش نفت آبادان ( ABADAN REFINARY ) تامین نموده است:

•  طراحی ، تامین و ساخت تامین سیستم کنترل برای پکیج تولید هیدروژن  Hydrogen PSA package

طراحی ، تامین و ساخت تامین سیستم کنترل یونیت بازیافت گاز فلر   Flare gas Recovery Plant و تامین ابزار دقیق مورد نیاز این پونیت

 

logo