تابلو های کشویی توزیع و MCC

تابلو های کشویی  توزیع و MCC

شرکت فارس اسکات دارای پروانه بهره برداری جهت تولید تابلوهای کشویی از سازمان صنعت و معدن و تجارت بوده و این محصول را در کارگاه خود در منطقه ویژه اقتصادی شیراز تولید می نماید. اجزای میکانیکال تابلوهای کشویی تولید این شرکت از تولیدکنندگان بدنه تابلوی داخلی و یا از خارج از کشور تهیه می شود. این شرکت در زمینه تولید قطعات میکانیکال نیز فعالیت هایی دارد لیکن با توجه به اضافه تولید بدنه توسط سایر همکاران تولید تمامی قطعات میکانیکال در اولویت فعالیت های این شرکت نبوده است.

مهمترین تولیداتی که در این زمینه تاکنون انجام داده به شرح زیر می باشد

  • تابلوهای توزیع 400 ولت و MCC سیمان شهرکرد

این تابلوها که در هنگام احداث کارخانه در کارگاه تولیدی این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز تولید و تست و تحویل گردید. مجموعه این تابلوها بیش از یکصد و ده سلول بوده است.

طراحی و ساخت فید های کشویی در ظرفیت های مختلف جهت این تابلوها در این شرکت انجام شده و کنترل تابلوها از سیستم کنترل اتوماتیک و کنترل محلی تامین گردید.  این فیدرها داری میکانیزم تست و ایزوله و بهره برداری بوده و دارای تیپ های متنوع لیکن محدودی بوده بطوریکه با رزرو محدود کلیه تابلوها قابل پشتیبانی می باشد.

شمش کشی تابلوها و مونتاژ میکانیکی و برقی این تابلوها نیز در کارگاه این شرکت انجام و مارشالینگ تابلوها در بخش Power و کنترل در کامپارتمنت جداگانه صورت  پذیرفته است.

قطعات این تابلو ها عمدتاً از شرکت ABB  تامین شده و کلید های اصلی آن خود کشویی می باشد.

از طرف شرکت سیمان شهرکرد برای قطعات یدکی 5 ساله تعدادی فیدر رزو به این شرکت سفارش گردید که بر اساس مدارک بایگانی  مدارک فنی فیدرهای کاملا سازگار با تابلوها تامین و تحویل گردید.

  • تابلوهای توزیع 400 ولت و MCC بندرگاه NGL سیری

این تابلوها که در هنگام اجرای پروژه بندرگاه NGL سیری در کارگاه تولیدی این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز تولید و تست و تحویل گردید. مجموعه این تابلوها بیش از پانزده سلول بوده است.

طراحی و ساخت فید ها ی کشویی در ظرفیت های مختلف جهت این تابلوها در این شرکت انجام شده و کنترل تابلوها از سیستم کنترل اتوماتیک و کنترل محلی تامین گردید. این فیدرها  خروجی های مورد نیاز جهت  سیستم (PMS )  Power Management System تامین گردیده است.

این فیدرها داری میکانیزم تست و ایزوله و بهره برداری بوده و دارای تیپ های متنوع لیکن محدودی بوده بطوریکه با رزرو محدود کلیه تابلو ها قابل پشتیبانی می باشد.

شمش کشی تابلو ها و مونتاژ میکانیکی و برقی این تابلو ها نیز در کارگاه این شرکت انجام و مارشالینگ تابلو ها در بخش Power و کنترل در کامپارتمنت جداگانه صورت  پذیرفته است.

قطعات این تابلو ها عمدتاً از شرکت ABB  تامین شده و کلید های اصلی آن خود کشویی می باشد.

 

 

تصاویر محصول

منتاژ تابلوهای mcc
منتاژ تابلوهای mcc
تابلو های mcc نصب شده
logo