سیمان مارگون

سیمان مارگون

این شرکت کارخانه سیمان مارگون به انجام چند پروژه ساختمانی و ساخت بارگیر خانه کیسه ای جدید سیمان مارگون مشغول انجام خدماتی به شرح زیر می باشد. بارگیر خانه جدید شامل یک روتوری پکر هاور اند بوکر و یک تراک لودر اتوماتیک می باشد:

فعالیتهای مهندسی

  • طراحی کامل ساختمان بارگیرخانه در مجاورت بارگیر خانه جدید بنحوی که امکان دادن خوراک به روتوری پکر از الواتور بارگیرخانه سابق و ارسال متقابل کیسه های بارگیر خانه جدید و قدیم به باند های تحویل کیسه به کامیون مقدور باشد.  بدلیل لزوم نزدیکی دو ساختمان و محدودیت ارتفاع نصب تجهیزات پروژه پیچیدگی های خاص خود را داشت
  •  جانمایی تجهیزات میکانیکال و طراحی و تامین نقشه های ساخت داخل میکانیکال
  • جانمایی و تهیه کلیه نقشه های الکتریکال بارگیرخانه جدید
  • طراحی تاسیسات ساختمان ترمینال جدید

فعالیتهای اجرایی ساختمانی

  • ساخت ساختمان روتوری پاکر با اجرای پنج سقف بونی در مجاورت بارگیر خانه قدیم
  •  ساخت ساختمان اتوماتیک تراک لودر با اجرای سه سقف
  • ساخت ساختمان ترمینال باربری در سه طبقه
  • محوطه سازی و بتن ریزی ترمینال باربری
  • محوطه سازی و بتن ریزی پارکینک داخل و خارج کارخانه
  • محوطه سازی و بتن ریزی  خط تولید

 

تصاویر پروژه

logo